Zasady i Warunki

I. Przepis podstawowy

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej warunkami handlowymi) są zgodne z postanowieniami ustawy nr. 40/1964 Zb. (Kodeks Cywilny) ze zm. (dalej Kodeks Cywilny), ustawa nr. 250/2007 Zb. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Zb. o wykroczeniach ze zm. (dalej ustawa o ochronie konsumentów), ustawa nr. 102/2014 Zb. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość albo umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (dalej: ustawa o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość)
  (dalej sprzedawca)
 2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy sprzedawcą a osobą fizyczną zawierającą umowę kupna (zwaną dalej kupującym) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym sklep.abdl.pl (zwanej dalej sklepem internetowym ).
 3. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne ustalenia zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
 4. Niniejsze warunki są publikowane, a umowa zakupu zostaje zawarta w języku słowackim.

II. Informacje o towarach i cenach

 1. Informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podawane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów podane są wraz z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi związanymi z tym opłatami i kosztami zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym.
 2. Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów.
 3. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym.
 4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią inaczej.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
  • poprzez Twoje konto klienta, po wcześniejszej rejestracji w sklepie internetowym,
  • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
 3. Składając zamówienie, kupujący dokonuje wyboru towaru, ilości sztuk towaru, formy dostawy oraz sposobu płatności.
 4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku Zamów z obowiązkiem zapłaty. Dane podane w zamówieniu Sprzedający uważa za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący podał podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to ma charakter automatyczny i nie stanowi umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Do zawarcia umowy kupna dochodzi dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedawcę. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego.
 6. W przypadku, gdy sprzedawca nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna i w tym przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez kupującego sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.
 7. Wszystkie zamówienia otrzymane przez sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie lub e-mailem na dane kontaktowe sprzedającego podane w niniejszym regulaminie.
 8. W przypadku oczywistego błędu technicznego sprzedającego przy podaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia kupującemu towaru z tego oczywiście powodu nieprawidłowego cenie, zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w tym przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie akceptacji przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV. Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta kupujący może zamówić towar. Kupujący może zamówić towar także bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji na koncie klienta i przy zamawianiu towaru kupujący ma obowiązek podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania konta klienta osobom trzecim.
 5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie będzie korzystał ze swojego konta użytkownika przez dłuższy czas lub jeśli kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna lub niniejszych warunków handlowych.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, zwłaszcza w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

W. Warunki płatności i dostawa towaru

 1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru wynikające z umowy sprzedaży, kupujący może zapłacić w następujący sposób:
  • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego, lub
  • kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatniczej, lub
  • przez PayPal lub
  • płatnością przy odbiorze płatną gotówką lub kartą przy odbiorze towaru.
 2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 3. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie 10 dni od zawarcia umowy kupna.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
 6. Sprzedający nie wymaga od kupującego żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi zadatku.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje płatności gotówką, dlatego nie ma obowiązku rejestrowania otrzymanego przychodu u internetowego administratora podatkowego.
 8. Towary dostarczane są kupującemu:
  • na adres podany przez kupującego w zamówieniu, lub
  • za pośrednictwem przesyłki na adres przesyłki podany przez kupującego.
 9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.
 10. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru, określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę. Jeżeli sposób transportu zostanie uzgodniony na podstawie specjalnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 11. Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać towar w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest pokryć odpowiednio koszty związane z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.
 12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący ma obowiązek sprawdzić stan opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie ma obowiązku odbierania przesyłki od przewoźnika.
 13. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
 14. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru, łącznie z kosztami dostawy, ale najpierw poprzez przejęcie towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.< /li>

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który jako konsument zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 2. Jeżeli umowa sprzedaży zawierana jest na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego) lub poza lokalem sprzedawcy i jednocześnie sprzedawca terminowo i prawidłowo przekazał kupującemu informację o prawie odstąpienia od zakupu umowy, warunków, terminu i trybu odstąpienia od umowy sprzedaży (zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 lit. h ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość) i jednocześnie dopełnienia faktów wymaganych przez prawo, kupujący ma prawo na mocy ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna bez żadnych kar.
 3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni i zaczyna biec
  • moment przejęcia towaru dostarczonego jako ostatni, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest towar zamówiony, który dostarczany jest osobno,
  • moment przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części,
  • w momencie przejęcia pierwszego dostarczonego towaru, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest towar, który jest dostarczany w określonym terminie.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość nie może odstąpić od umowy sprzedaży m.in. w przypadku:
  • świadczenie usługi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został prawidłowo poinformowany, że wyrażając tę zgodę traci prawo odstąpienia od umowy po pełnym świadczeniu usługi i
   sprzedaży towarów lub świadczenia usług, których cena uzależniona jest od zmian cen na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
  • sprzedaż towarów wyprodukowanych według specyficznych wymagań konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
  • sprzedaż towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub zepsuciu,
  • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, których nie można zwrócić ze względu na zdrowie lub higienę, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,
  • sprzedaż towarów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter mogą zostać nierozłącznie zmieszane z innymi towarami,
  • sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ich dostawa może nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni, a ich cena uzależniona jest od ruchu cen na rynku, który sprzedawca nie mam wpływu,
  • dokonywanie pilnych napraw lub konserwacji na wyraźne żądanie Konsumenta od Sprzedawcy; nie dotyczy to umów o świadczenie usług oraz umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów innych niż części zamienne potrzebne do dokonania naprawy lub konserwacji, pod warunkiem, że zostały zawarte podczas wizyty sprzedawcy u konsumenta, a konsument ich nie zamówił w przedsprzedaży usługi lub towary,
  • sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, książek lub programów komputerowych sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli Konsument rozpakował to opakowanie,
  • sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży w ramach umowy o prenumeratę oraz sprzedaży książek dostarczanych w opakowaniach ochronnych,
  • świadczenie usług noclegowych w celach innych niż zakwaterowanie, przewóz rzeczy, najem samochodu, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z spędzaniem czasu wolnego i zgodnie z którymi sprzedawca zobowiązuje się świadczyć te usługi w uzgodnionym terminie terminie lub w uzgodnionym terminie,
  • dostarczanie treści elektronicznych w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając taką zgodę traci prawo odstąpienia od umowy umowa.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy kupna, kupujący musi przesłać jednoznaczne oświadczenie wyrażające chęć odstąpienia od umowy kupna, w terminie określonym w pkt. 3 niniejszego artykułu regulaminu .
 6. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedawcę przykładowego formularza odstąpienia od umowy kupna. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedającego podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.
 7. Kupujący, który odstąpił od umowy kupna, ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna. Kupujący ponosi koszt zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą.
 8. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, wszystkie otrzymane od niego środki łącznie z kosztami dostawy, w tym samym sposób. Sprzedawca zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli kupujący wybrał sposób inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru .
 10. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący przekaże towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
 11. Towary muszą zostać zwrócone przez kupującego sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone w towarze z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.
 12. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna w przypadku wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwróci w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie otrzymane od niego w ramach umowy środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

VII. Prawa do wadliwego wykonania

 1. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w chwili przejęcia towaru przez kupującego:
  • towar ma cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy ma cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru,
  • towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę dla ich użycia lub do jakiego powszechnie używa się towarów tego samego rodzaju,
  • towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona na podstawie uzgodnionej próbki lub modelu,
  • towary są w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze; i
  • towar jest zgodny z wymogami przepisów prawnych.
 2. Obowiązki wynikające z nieprawidłowego wykonania przez sprzedawcę obowiązują co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania wynikające z nieprawidłowego wykonania przez producenta. W przeciwnym razie kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady, która wystąpi w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.
 3. Jeżeli zgodnie z innymi przepisami okres przydatności towaru jest wskazany na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie, zastosowanie mają przepisy o gwarancji jakości . W ramach gwarancji jakości sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do normalnego użytkowania przez określony czas lub zachowa swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący słusznie przypisał sprzedającemu winę za wadę towaru, nie biegnie termin dochodzenia uprawnień wynikających z wadliwego wykonania ani okres rękojmi za okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
 4. Postanowienia zawarte w paragrafie poprzedzającym Regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po cenie niższej z powodu wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, do towaru używanego za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia towaru, albo jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo z tytułu nienależytego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem towaru wiedział, że towar ma wadę, lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.
 5. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację i żądać:
  • wymiana na nowy towar,
  • naprawa towarów,
  • rozsądny rabat od ceny zakupu
  • odstąpienie od umowy.
 6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy:
  • jeżeli towar ma istotną wadę,
  • jeżeli nie może on prawidłowo używać rzeczy ze względu na ponowne wystąpienie wady lub wady po naprawie,
  • przy większej liczbie wad towaru.
 7. Istotne jest naruszenie umowy kupna, o którym strona naruszona wiedziała już w chwili zawarcia umowy lub musiała wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała takie naruszenie.
 8. W przypadku wady oznaczającej drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do naprawienia, czy nie), kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki z ceny zakupu.
 9. Jeżeli po naprawie przypadek wady możliwej do usunięcia wystąpił wielokrotnie (zwykle jest to trzecia reklamacja z tytułu tej samej wady lub czwarta z powodu różnych wad) lub towar ma dużą liczbę błędów (zwykle co najmniej trzy błędy na raz), kupujący ma prawo ubiegać się o rabat od ceny zakupu, wymianę towaru lub odstąpienie od umowy.
 10. Składając reklamację, kupujący ma obowiązek poinformować sprzedawcę, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko w przypadku, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, która okazała się nie do naprawienia. Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z tytułu istotnego naruszenia umowy, przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.
 11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący w momencie odstąpienia od umowy może żądać zwrotu ceny zakupu w całości.
 12. Jeżeli sprzedający udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed przejęciem lub sam ją spowodował, sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia kupującego.
 13. Kupujący nie może żądać przeceny towarów z powodu, dla którego towary zostały przecenione.
 14. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację w każdej czynności, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji, bądź w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji łącznie z potwierdzeniem naprawy i czasu trwania naprawy lub pisemnym uzasadnieniem. odrzucenie reklamacji.
 15. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą zostać rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczne upływ tego terminu uważa się za istotne naruszenie umowy i kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym oświadczenie woli kupującego (skorzystanie z prawa z tytułu nienależytego wykonania) zostało doręczone sprzedającemu.
 16. Sprzedawca informuje kupującego w formie pisemnej o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 17. Prawo z tytułu nienależytego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział on, że rzecz ma wadę, albo jeżeli wadę sam spowodował.
 18. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Z prawa tego kupujący może skorzystać u sprzedającego w ciągu miesiąca od upływu okresu rękojmi, pod rygorem konieczności przyznania go przez sąd.
 19. Kupujący ma wybór sposobu reklamacji.
 20. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

VIII. Dostawa

 1. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kupujący dostarcza korespondencję do Sprzedającego na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca dostarcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany w jego koncie klienta lub w zamówieniu.

IX. Dane osobowe

 1. Wszystkie informacje, które przekazujesz w ramach naszej współpracy są poufne i tak je traktujemy. Jeżeli nie wyrazisz nam pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celach innych niż wykonanie umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być przesyłane powiadomienia handlowe, gdyż taka procedura jest dozwolona przez prawo, chyba że odmawiać. Powiadomienia te mogą dotyczyć wyłącznie towarów podobnych lub powiązanych i można je w każdej chwili w prosty sposób zrezygnować z subskrypcji (wysyłając list, e-mail lub klikając link w powiadomieniu handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami umowy.
 2. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności pod adresem Ochrona danych osobowych.

X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratysława, adres internetowy www.soi. sk/sk, odpowiada za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów, dostępna pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr, może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedający i kupujący w ramach umowy kupna.
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Słowackiej, z siedzibą pod adresem Mlynské nivy 44 / A 827 15, Bratysława 212 Republika Słowacka, adres internetowy esc-sr.sk, jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182 /2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich i uzupełnia rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie licencji handlowej. Zezwoleń na handel dokonuje w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd ds. zezwoleń na handel. W ograniczonym zakresie słowacka Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy o ochronie konsumentów oraz ustawy o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość.

XI. Postanowienie końcowe

 1. Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Słowackiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Słowackiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 lit. n) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez zgody sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących mieć niekorzystny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystanie z serwisu internetowego sklepu, jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.
 5. Umowa zakupu, łącznie z warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 6. Treść warunków może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 7. W załączeniu do regulaminu wzór formularza odstąpienia od umowy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2023 roku.


Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Sprzedawca:
Kupujący:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) * ………… ..
Adres(-y) konsumenta * ………… ..
adres e-mail konsumenta ………… ..

 

Niniejszym ogłaszam *, że odstępuję od umowy sprzedaży, której przedmiotem była dostawa towaru / od umowy o świadczenie tej usługi *: ………… ..

Data zamówienia towaru / data odbioru * ………… ..

Odstępując od umowy sprzedaży/umowy*, Konsument zwraca zakupiony towar Sprzedawcy, natomiast koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument.

Podpis konsumenta(-ów) * ………… ..

Miejscowość, data ………… ..

* skreślić to, co nie dotyczy