Ochrona danych osobowych

I. Podstawowe postanowienia

 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. Artykuł 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) brzmi(dalej administrator).
 2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych , tożsamość psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
 3. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia:
  • imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres pocztowy
  • numer telefonu
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
  • wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (głównie w celu wysyłania ogłoszeń biznesowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • Twoja zgoda na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (głównie w celu wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) RODO.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
  • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy umowy lub wykonania jej przez administratora,
  • wypełnianie obowiązków prawnych wobec państwa,
  • wysyłanie ogłoszeń biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
 3. Nie ma automatycznej indywidualnej decyzji administratora w rozumieniu art. 22 RODO.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
  • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego),< /li>
  • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

W. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne
  • zaangażowane w dostawę towarów, świadczenie usług oraz realizację płatności wynikających z umowy,
  • świadczenie usług obsługi sklepu internetowego oraz innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
  • świadczenie usług marketingowych.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych i usług w chmurze.

VI. Podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się administrator.

VI. Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w RODO tak
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do poprawiania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, ewentualnie do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO a
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w niniejszych warunkach.
 2. Masz także prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, lub zwrócić się do sądu.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i że akceptujesz je w całości.
 2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że znasz zasady ochrony danych osobowych i że w pełni je akceptujesz.
 3. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję warunków prywatności na swojej stronie internetowej, a także wyśle Ci nową wersję tych warunków na Twój adres e-mail podany administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 5 października 2023 roku.